Obligatoriska drogtester på stödboende frivilliga - boende kan flytta därifrån

 

 

Drogtesterna på kommunens stödboende är i och för sig obligatoriska - men det är inte obligatoriskt att bo där. Därför kan inte heller drogtesterna anses tvingande eller bryta mot grundlagen. Det konstaterar Justitieombudsmannen som därmed ger grönt ljus för obligatoriska drogtester på frivilliga boenden.

 

En man beviljades ekonomiskt bistånd i form av placering på ett drogfritt stödboende i Värmdö kommun. Placeringen i sig var frivillig. För att kunna placeras på stödboendet krävdes dock att mannen samtyckte till reglerna vid boendet, som innehöll krav på regelbundna urin- och utandningsprover.

Proverna bestod av obligatoriska urinprov en gång i veckan och dagliga utandningsprov - oavsett om det fanns misstanke om drogpåverkan eller inte.

"Frivilliga tester"
Enligt kommunen var det dock fråga om frivilliga tester. Mannen vände sig till Justitieombudsmannen och hävdade att det inte fanns något annat alternativ än att godta testerna - som därmed inte alls var frivilliga.

Justitieombudsmannen Stefan Holgersson gör nu bedömningen att testerna ska anses som frivilliga. Vissa stödboenden kräver att de boende är drogfria och drogtester är nödvändiga för att säkerställa detta.

JO pekar i sitt beslut på grundlagen:

"Frågan i ärendet är om dessa drogtester är i överenskommelse med skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen. Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Skyddet får enligt vissa förutsättningar begränsas genom lag. Ett ingrepp är påtvingat om det allmänna disponerar över maktmedel för att genomdriva åtgärden eller om den enskildes motstånd bryts genom hot om någon sanktion."

"Det finns inte något lagstöd i socialtjänstlagen för att kräva att en person som söker ekonomiskt bistånd ska lämna urinprov eller något annat drogtest. För att kunna utföra sådana prover krävs därför att den enskilde frivilligt går med på det. "

Kan uppfattas som påtvingade
Även om placering på boendet är frivillig uttrycker JO i och för sig förståelse för att proven kan uppfattas som påtvingande eftersom de är en förutsättning för att man ska beviljas insatsen.

JO skriver:

"Den enskilde har dock inte någon ovillkorlig rätt till en viss bestämd insats av socialtjänsten. Om han eller hon inte vill lämna urinprov kan bistånd beviljas i form av någon annan insats. Utskrivning och erbjudande om ett annat boende, som kan bli konsekvensen av ett uteblivet samtycke, kan därför inte uppfattas som en sanktion som gör att kraven på drogtester är att anse som påtvingade." 

JO väljer dock att inte kritisera hanteringen av drogtesterna men understryker vikten av tydlig information till den enskilde och att man försäkrar sig om att testerna lämnas frivilligt.

Källa:

http://www.dagensjuridik.se/2016/08/obligatoriska-drogtester-pa-stodboende-frivilliga-boende-kan-flytta-darifran

 

29 nov 2016